VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej e-kurzu Jak se ladí daně 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro on-line kurz  Jak se ladí daně  (dále též i jen jako „digitální obsah“ ) dodaný jako série e-mailů.  Autorkou je Ing. Marta Veselá IČ: 70452768, se sídlem Terezy Novákové 104/35, 621 00 Brno. Jsem FO zapsaná v živnostenském rejstříku. 
 2. Nákup e-kurzu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.agendasnadhledem.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než e-kurz koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním e-kurzu (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi.
 4. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný e-kurz a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).
 5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

 • I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 • II. Důležité pojmy (definice)
 • III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 • IV. Cena e-kurzu a platba
 • V. Dodací podmínky
 • VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, autorská práva, vyloučení odpovědnosti
 • VII. Odstoupení od kupní smlouvy
 • VIII. Obecná ujednání o digitálním obsahu
 • IX. Odpovědbost za vady při poskytování digitálního obsahu
 • X. Vyřizování stížností, řešení sporů
 • XI. Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Ing. Marta Veselá, IČO: 704 52 768, zapsaná v živnostenském rejsříku,   

se sídlem/místem podnikání: Terezy Novákové 104/35, 621 00 Brno

Kontaktní telefon: 777 833 065

Adresa pro doručování elektronické pošty: martavesela@ seznam.cz

 1. KUPUJÍCÍ. Kupující jste vy, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.agendasnadhledem.cz uzavřete se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí e-kurz. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel, což je jen pro pořádek, protože ode mne si nakupují podniktelé. 
 2. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.agendasnadhledem.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 3. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“).

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. OBJEDNÁVKA Kurz si objednáte přes web, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mail, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.
 2. OBSAH KURZU. Na webu je uveden podrobný popis nabízeného e-kurzu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. 
 3. ZMĚNY V OBJEDNÁVCE. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.
 4. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
 5. POTVRZENÍM, že vše proběhlo jak má,  je Informace o obdržení objednávky, která je zasílána automaticky.
 6. Když se vám vloudí šotek, (třeba dvojitá objednávka, což u kurzu nedává smysl) mohu vás kontaktovat za účelem ověření, případně rovnou objednávku smažu. 
 7. SMLOUVA se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše OBJEDNÁVKA, její přijetí z mé strany TJ. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY. a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena e-kurzu a platba

 1. CENA E-KURZU. Na webu je vždy uvedena aktuálně platná cena e-kurzu. Cena uvedená na webu v době objednávky je konečná. Nejsem plátce DPH. 
 2. ZJEVNÁ CHYBA. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu e-kurz dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Kurzy dodávám až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit bankovním převodem na můj účet (FIO banka).
 5. POKYNY K PLATBĚ v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a e-kurz co nejdříve dodán. Dopručuji při platbě využít QR kód. Kupní cena se hradí v korunách českých. Na zálohové faktuře je uvedena splatnost 7 dní.
 6. FAKTURA. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Po přijetí platby vystaví můj fakturační systém fakturu, která vám přijde na e-mail. Někdy se vloudí chybička a neobržíte-li fakturu, napište mi.   

V. Dodací podmínky

 1. E-kurz bude dodán ve formě a členské sekcee-mailů, které přijdou na e-mailovou adresu, kterou jste zadali v objednávce.  
 2. Kurz má společný začátek 6. 11. 2023 trvá 5 dní, do 10. 11. 2023.
 3. Prostor pro vaše písemné dotazy je do 19.11.2023. Dotazy prosím, stručné max 10 řádků.
 4. Obsah v členské sekci je přístupný do 20.12.2023.      

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, autorská práva, vyloučení odpovědnosti

 1. Přístup do členské sekce kde je (e-kurz)  zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. 
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.
 3. E-kurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v e-kurzu.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kurz si kupujete jako podnikatel. Kurz trvá 5 dní. 14 denní lhůta pro spotřebitele zde nemá smysl.
 2. Peníze za tento kurz vracím před jeho zahájením. tj. do 5. 11. 2023. Po zahájení kurzu peníze již nevracím.
 3. Máte však možnost si objednat konzultaci zdarma v délce 20 minut a tam mi sdělit důvod své nespokojenosti, případně vám mohu doporučit jiné řešení vašeho problému, nebo vhodnějšího konzultatnta.
 4. Peníze za kurz pak vrátím podle svého uvážení. Na částku vystavím opravný doklad a peníze pošlu na váš účet.    

VIII. Obecná ujednání o digitálním obsahu:

 1. Zavazuji se k poskytnutí digitálního obsahu, a vy jako uživatel se zavazujte zaplatit mi za to odměnu. 
 2. Digitální obsah bude zpřístupněn od 6. 11. 2023 do 20.12. 2023 
 3. Pokud vám nebyl e-kurz dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam e-kurz nenaleznete, napište mi. 
 4. Součástí dodávky jsou aktualizace digitálního obsahu během kurzu. 

IX. Odpovědbost za vady při poskytování digitálního obsahu

 1. Jste  je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. V tom případě mi napište bez zbytečného odkladu na adresu martavesela@seznam.cz 
 2. Nejste oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou. 
 3. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389 a a násl. občanského zákoníku).

X. Vyřizování stížností, řešení sporů

Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím nejprve na elektronické adrese martavesela@seznam.cz. 

 1. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 2. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 6.10. 2023